Pismo:
O Jedinici

O Jedinici

Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova (nadalje: Jedinica) je organizaciona jedinica Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH (nadalje: RGFBD), čiji akti o osnivanju su doneseni i usvojeni od strane Vlade Brčko distrikta BiH sredinom 2019 godine. Osnovni akt koji reguliše rad Jedinice predstavlja Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH (nadalje: Pravilnik o Jedinici). Spomenutim Pravilnikom o Jedinici su definisana pitanja implementacije projekata, upravljanje, rukovođenje, organizacija, nadležnosti, djelokrug rada, finansiranje i umanjenje plata, te odredbe vezane za prestanak rada Jedinice.

 

Članom 11 pomenutog Pravinika, definisane su sljedeće nadležnosti Jedinice:

 1. kandidovanje strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH;
 2. istraživanje raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova;
 3. praćenje javnih poziva za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova;
 4. kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim međunarodnim finansijerima i donatorima;
 5. na osnovu zahtjeva i prijedloga nadležnih organa i institucija Brčko distrikta BiH priprema, izrađuje i kandiduje projektne prijedloge za međunarodna finansijska sredstva;
 6. priprema nacrte ugovora i odluka o prijemu i eventualnom korištenju sredstava za finansiranje odobrenih projekata;
 7. implementacija projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima;
 8. implementacija projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazumima sa donatorima;
 9. izrada projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH;
 10. obuka službenika za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija;
 11. obuka službenika za implementaciju projekata, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava;
 12. i drugi poslovi iz nadležnosti Jedinice određeni zakonom i drugim propisima.

Donatorski projekti u implementaciji

Projekat: NESESER - NEwly established Start-up Enterprise SERvices (Usluge novouspostavljenim start-up preduzećima)

Projekat: NESESER - NEwly established Start-up Enterprise SERvices (Usluge novouspostavljenim start-up preduzećima)

Link za projektnu web stranicu je:
https://www.neseser.rgfbd.com/

Opći cilj projekta je poticanje prekograničnog zajedničkog ekonomskog potencijala za samozapošljavanje kroz poboljšanje poduzetničkog okruženja za mlade i start-up kompanije koje vode žene iz Grada Loznice I Brčko distrikta BIH. Posebno će se stimulirati ekonomski rast i zapošljavanje u Brčko distriktu BiH u suradnji s partnerima Grada Loznica  i nevladinim sektorom (Udruga “IRI” iz Beograda). Osim toga, znatno će se unaprijediti vještine ranjivih grupa i unaprijediti prekogranično poduzetništvo. U projektnom prijedlogu navedene su aktivnosti koje će u tom roku biti realizirane:

 • Formiranje i osposobljavanje Preduzetničko-poslovnog inkubatora, prema praksama uspješnosti u prekograničnom region Srbije i BIH;
 • Studija izvodljivosti (SFS) i Poslovni planovi za poslovne centre i inkubatore u Brčko Distriktu i Loznici izrađeni u prekograničnoj regiji;
 • Omladinski i/ili ženski biznis/start-up paketi, umreženi i grupirani u regionalne mreže, kao što je Europska mreža poduzeća, jačanje suradnje sa susjedstvom i stavaranje pretpostavki za nastavak ovakve ili slične prakse.
Projekt ima za cilj da razvije kapacitete predstavnika vlasti, implementira fazu preinkubacije i inkubacije, te prihvati minimalno 20 start-up korisnika, ponudi besplatne usluge / start-up mreže prema standardima EU, koje sve će se ogledati u minimalno 20 mladih samozaposlenih s obje strane granice do kraja projekta, najmanje 15 samozaposlenih žena s obje strane granice do kraja projekta, minimalno 30 novih radnih mjesta, mladih i žena koje će predvoditi start-up preduzeća s obje strane granice do kraja projekta i kreiraju minimalno 20 novih poslovnih usluga dostupnih na tržištu u posljednjem mjesecu implementacije projekta s obje strane granice. Vrijednost projekta je 459,967.15 BAM, dok je rok za implementaciju 18 mjeseci, od potpisivanja Ugovora 1.2.2023. godine. Sufinansiranje projekta iznosi 94,787 BAM a isto obezbjeđuje Vlada Brčko distrikta BiH putem transfera od strane Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH.

Kreditni projekti u pripremi implementacije

Sanacija i zatvaranje deponije u Brčko distriktu BIH

Sanacija i zatvaranje deponije u Brčko distriktu BIH

Deponija u Brčkom se nalazi 50 metara od rijeke Save, a samo dva kilometra vazdušne linije od centra grada, koji je ujedno i prirodna granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Do njega se dolazi pristupnim makadamskim putem u dužini od 250 metara od magistralnog puta M 14.1 između centra Brčkog i grada Bijeljine. Najbliže naselje (Ilićka) nalazi se na suprotnoj strani magistralnog puta, oko 300 metara od deponije. Deponija se prostire na površini od oko 11,5 hektara i aktivna je više od 50 godina. Velika otvorena aktivna zona prostire se na oko 40.000 m2. Pokriveno je oko 250.000 m2 zemljišta. Deponija nema osnovnu infrastrukturu (tj. vage, perače guma, itd.) niti sisteme kontrole životne sredine (tj. donji zaptivni sloj, sistem za sakupljanje procjedne vode, sistem upravljanja površinskim vodama, itd.). Kako deponija nema sistem zaštite površinskih voda, okolne površinske vode su direktno pogođene procjednim vodama sa nesanitarne deponije. Pasivna degazacija deponije se vrši korišćenjem 19 vertikalnih degazacionih bunara postavljenih u zatvorenom dijelu deponije. U blizini deponije postoje tri vodotoka, rijeka Sava, Blizna i neimenovani kanal koji teče po obodu nesanitarne deponije. Sva tri vodotoka udaljena su oko 50 metara od deponije, što je čini tempiranom bombom za Brčko distrikt BiH. Na ovaj način nije u pitanju samo ekološki sistem, već i javno zdravlje stanovništva Brčko distrikta BiH, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini deponije. Važno je naglasiti da tampon zona (zaštitna zona) prečnika 500 m prelazi granicu Bosne i Hercegovine. Tačnije, oko ¼ tampon zone nalazi se na području Republike Hrvatske i pokriva obalu rijeke Save u naselju Gunja. Sanacijom i rekultivacijom postojeće nesanitarne deponije nedaleko od centra grada, u neposrednoj blizini gusto naseljenog područja, na veoma atraktivnoj lokaciji, mogao bi se obezbijediti prostor za mnogo bolju i primjerenu namjenu, čime bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu i puštanje zemljišta u funkciju, za potrebe održivоg razvoja Brčko distrikta BiH i dobrobit zajednice. Zatvaranjem stare deponije zaustaviće se i sprječiti dalje  zagađenje okolnih vodotoka, koji se nalaze u neposrednoj blizini deponije, kao i zagađenja same rijeke Save ali i zaštite javnog zdravlja građana u bližem okruženju deponije. Projekat prepoznat i usvojen kao prioritet u Strategiji razvoja Brčko Distrikta 2021-2027, u okviru Strateškog cilja 3: ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM, PRIRODNIM I KOMUNALNIM INFRASTRUKTURNIM RESURSIMA, Prioritet 3.1. Unapređenje postojećeg stanja zaštite prirode, zemljišta, vode i vazduha, Mjera 3.1.2: RJEŠENJE ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM, Projekat 3.1.2.2. Sanacija i rekultivacija deponije.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

  View Service