Pismo:
O Jedinici

O Jedinici

Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova (nadalje: Jedinica) je organizaciona jedinica Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH (nadalje: RGFBD), čiji akti o osnivanju su doneseni i usvojeni od strane Vlade Brčko distrikta BiH sredinom 2019 godine. Osnovni akt koji reguliše rad Jedinice predstavlja Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH (nadalje: Pravilnik o Jedinici). Spomenutim Pravilnikom o Jedinici su definisana pitanja implementacije projekata, upravljanje, rukovođenje, organizacija, nadležnosti, djelokrug rada, finansiranje i umanjenje plata, te odredbe vezane za prestanak rada Jedinice.

 

Članom 11 pomenutog Pravinika, definisane su sljedeće nadležnosti Jedinice:

 1. kandidovanje strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH;
 2. istraživanje raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova;
 3. praćenje javnih poziva za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova;
 4. kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim međunarodnim finansijerima i donatorima;
 5. na osnovu zahtjeva i prijedloga nadležnih organa i institucija Brčko distrikta BiH priprema, izrađuje i kandiduje projektne prijedloge za međunarodna finansijska sredstva;
 6. priprema nacrte ugovora i odluka o prijemu i eventualnom korištenju sredstava za finansiranje odobrenih projekata;
 7. implementacija projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima;
 8. implementacija projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazumima sa donatorima;
 9. izrada projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH;
 10. obuka službenika za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija;
 11. obuka službenika za implementaciju projekata, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava;
 12. i drugi poslovi iz nadležnosti Jedinice određeni zakonom i drugim propisima.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

  View Service