Pismo:

Garancije

 

BANKE SA KOJIMA RGFBD IMA UGOVORE ZA IZDAVANJE KREDITNIH GARANCIJA

  • NLB BANKA AD BANJA LUKA
  • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
  • MF BANKA AD BANJA LUKA
  • NAŠA BANKA AD BIJELJINA
  • UNICREDIT BANK DD MOSTAR

 

Statut Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, broj 105/10 od 03.08.2010. godine, broj 235-2/12 od 19.10.2012. godine, broj 110-3/18-015-1/19 od 15.01.2019. godine, broj 116-1/19 od 04.07.2019. godine, broj 078-1/21 od 11.03.2021. godine i broj 215-4/21 od 14.10.2021. godine.

 

Osnovna djelatnost „RGFBD“ odnosi se na:

a) odobravanje kreditnih sredstava i njihovo plasiranje,
b) dodjelu sredstava malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,
c) ulaganje u papire od vrijednosti,
d) davanje garancija za kredite malim i srednjim preduzećima i samostalnim preduzetnicima i poljoprivrednicima s ciljem bržeg zapošljavanja,
e) davanje garancija za kreditiranje u ruralnom sektoru,
f) drugo kreditno i finansijsko posredovanje,
g) implementacija razvojnih projekata u Brčko distriktu BiH.

 

IV – AKTIVNOSTI RGFBD

Član 1

„RGFBD“ se osniva u svrhu implementacije razvojnih projekata, programa i davanje garancija za kredite malim i srednjim preduzećima i samostalnim preduzetnicima na slijedeći način:

davanje garancija za kreditiranje razvoja malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika,
davanje garancija za kreditiranje u ruralnom sektoru.

“RGFBD” daje kreditne garancije kreditno sposobnim klijentima koji ispunjavaju uslove za dobijanje kredita od partnerskih kreditnih institucija, a koji ne mogu ponuditi zahtjevane kolaterale.

 

korisnici kreditnih garancija, iznosi kreditnih garancija, uslovi za plasiranje kredita, ukupan maksimalni iznos odobrenih kreditnih garancija, način podnošenja zahtjeva za kreditnim garancijama, analiziranje zahtjeva za kreditnim garancijama, odobravanje - neodobravanje kreditnih garancija i pravo prigovora, propisano je Pravilima i procedurama “RGFBD” za odobravanje kreditnih garancija - KOJA SU OBJAVLJENA NA STRANICI

 

Korisnici kreditnih garancija

Član 2

Korisnici kreditnih garancija mogu biti pravna i fizička lica s područja Brčko distrikta BiH koji:

imaju sjedište preduzeća, preduzetnika ili poslovnih jedinica u Brčko distriktu BiH;
su registrovani kao preduzeće, samostalni preduzetnik ili poslovna jedinica u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;
registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;
fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava, koja imaju prebivalište u Brčko distriktu BiH i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Brčko distrikta BiH.

 

Iznos kreditnih garancija

Član 3

„RGFBD“ će izdavati kreditne garancije za kreditne plasmane komercijalnih banaka za mala i srednja preduzeća, samostalne preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva u Brčko distriktu BiH, u iznosu od 50% od nominalne vrijednosti kredita, pri čemu je:

Maksimalan iznos kreditne garancije za srednja preduzeća je 10000,00 KM
Maksimalan iznos kreditne garancije za mala preduzeća je 000,00 KM;
Maksimalan iznos kreditne garancije za samostalne preduzetnike 25.000,00 KM;
Maksimalan iznos kreditne garancije za registrovana poljoprivredna gazdinstva je 15.000,00 KM.

 

Član 4

Mala i srednja preduzeća, samostalni preduzetnici ili registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti više kreditnih garancija ako ukupan zbir izdatih kreditnih garancija ne prelazi maksimalan iznos kreditnih garancija.

 

Član 5

(1) Maksimalan rok povrata kredita je 84 mjeseci.

(2) Maksimalan rok trajanja kreditne garancije: do isteka roka za povrat kredita.

(3) Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju sa kašnjenjem u optlati kredita, rok trajanja kreditne garancije se može produžiti za onoliko vremena koliko je potrebno da Banka provede cjelokupan proces naplate kredita po iskorištenju svih raspoloživih instrumenata obezbjeđenja spornog kredita.

(4) Zahtjev za produženje roka garancije podnosi Banka uz prezentaciju dokumentacije po osnovu koje je pokrenuta naplata kredita te prolongirani rokovi naplate istog.

(5) Banka ne može pokrenuti postupak prolongacije garancije ukoliko nije uredno obavještavala „RGFBD“ o stanju naplativosti kredita.

 

Član 6

Kreditne garancije će se odobravati za kredite koji se otplaćuju u mjesečnim anuitetima za sljedeće namjene:

Nabavka osnovnih sredstava i investiciona ulaganja,
Obrtna sredstva,
Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.

 

Uslovi za plasiranje kredita

Član 7

Uslovi za plasiranje kredita su:

Visina nominalne kamatne stope za kredite ne može biti veća od 8,00% na godišnjem nivou;
Visina nominalne kamatne stope za kredite može biti promjenljiva za vrijeme trajanja kredita ali ne može biti veća od 8% na godišnjem nivou;
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ne može biti veća od 1%;
Krediti se plasiraju u konvertibilnim markama i mogu biti vezani valutnom klauzulom za euro po kursu Centralne banke BiH na dan otplate kredita.

 

Ukupan maksimalni iznos odobrenih kreditnih garancija

Član 8

Ukupan maksimalni iznos odobrenih i aktivnih kreditnih garancija u nominalnom iznosu u svakom momentu ne prelazi iznos od 3.500.000,00 KM (trimilionapetstotinahiljada konvertibilnih maraka).

 

Način podnošenja zahtjeva za kreditnim garancijama

Član 9

Zahtjeve za kreditnim garancijama podnose komercijalne banke sa kojima „RGFBD“ ima sklopljen ugovor o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije.

 

Član 10

(1) Zahtjev za kreditnom garancijom podnosi ugovorna strana u pismenoj formi, sa analizom kreditne sposobnosti korisnika i ostalom relevantnom dokumentacijom.

(2) Za garancije veće od 50.000 KM ili ukoliko ukupan zbir izdatih kreditnih garancija prema pravnom licu prelazi 50.000 KM, pored dokumentacije navedene u stavu 1 ovog člana potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti pravnog lica grupi Srednjih preduzeća.

 

Analiza zahtjeva za kreditnim garancijama

Član 11

Zahtjeve za kreditnim grancijama u iznosu do 15.000,00 KM analizira Direktor „RGFBD“.

 

Član 12

(1) Zahtjeve za kreditnim grancijama u iznosu preko 15.000,00 KM analizira komisija RGFBD.

 

(2) Komisuju čine tri člana iz „RGFBD“ i to:

Direktor,
Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnjufinansijsku kontrolu
Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove.

 

Član 13

Rok za analizu zahtjeva za kreditnom garancijom je petnaest (15) dana, od prijema zahtjeva.

 

Član 14

(1) Prilikom analiziranja prispjelog zahtjeva za kreditnom garancijom, obraća se pažnja na slijedeće kriterije za odobravanje-neodobravanje kreditne garancije:

Namjena kredita,
Ispravnost dostavljene dokumentacije,
Analiza poslovne aktivnosti:
a) Iskustvo u poslu,
b) Kreditna istorija,
c) Analiza tržišta,
d) Analiza kupaca,
e) Analiza dobavljača,
f) Analiza konkurencije,
g) Finansijska analiza,
Analiza ponuđenih instrumenata obezbjeđenja kredita:
a) Kreditna istorija sudužnika i jemaca,
b) Priroda i vrijednost instrumenata obezbjeđenja koji su na raspolaganju,
Druge finansijske obaveze korisnika garancije koje mogu imati efekat na njihovu
sposobnost otplate kredita.

 

(2) Prilikom analize zahtjeva za kreditnu garanciju „RGFBD“ vrši posjetu korisniku kreditne garancije u cilju upoznavanja korisnika te po potrebi i pribavljanja dodatnih informacija.

 

Odobravanje- neodobravanje kreditnih garancija

Član 15

(1) Nakon izvršene analize zahtjeva za kreditnom garancijom, Upravni odbor „RGFBD“ razmatra dostavljene prijedloge Direktora „RGFBD“ ili Komisije „RGFBD“.

 

(2) Poslije razmotrene analize, Upravni odbor „RGFBD“ donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju kreditne garancije.

 

Član 16

(1) Na osnovu odluke Upravnog odbora „RGFBD“ o odobravanju kreditne garancije, ugovornoj strani se izdaje kreditna garancija.

 

(2) Kreditnu garanciju potpisuju Predsjednik Upravnog odbora „RGFBD“ i Direktor „RGFBD“.

 

(3) Kreditna garancija se izdaje u tri primjerka od kojih se ugovornoj strani dostavljaju dva primjerka a „RGFBD“ zadržava jedan.

 

Član 17

Na osnovu odluke Upravnog odbora „RGFBD“ o neodobravanju kreditne garancije, ugovornoj strani se se u roku od pet (5) dana dostavlja odluka o neodobravanju sa obrazloženjem.

 

 

Pravo prigovora

Član 18

(1) Ugovorna strana ima pet (5) dana roka da podnese prigovor na odluku Upravnog odbora „RGFBD“ o neodobravanje kreditne garancije, od dana prijema iste.

 

(2) Prigovor se podnosi pismenim putem Upravnom odboru „RGFBD“.

 

(3) Upravni odbor „RGFBD“ će u roku od petnaest (15) dana razmotriti prispjeli prigovor i o svojoj odluci pismeno obavijestiti ugovornu stranu.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service