Pismo:

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta RGFBD je definisano da se interna organizacija sastoji od službe opštih poslova sa 4 zaposlenika I Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova sa 8 izvrši zaposlenika. Organizaciona struktura i sistematizacija radnih mjesta „RGFBD“ je promjenljiva i u skladu sa zahtjevima realizacije poslova može biti mijenjana i proširivana odlukom Upravnog odbora „RGFBD“ na koju daje saglasnost osnivač. „RGFBD“ rukоvоdi Dirеktоr „RGFBD“ u sklаdu sа Zаkоnоm, Stаtutоm i drugim оpštim аktimа „RGFBD“.    

Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova osnovana je pri Razvojno – garantnom fondu Brčko distrikta BiH s osnovim zadatkom kandidovanja i implementacije razvojnih projekata i programa, koji se finansiraju iz međunarodnih fondova na području Brčko distrikta BiH.

Osnovne nadležnosti Jedinice su:

 • Kandidovanje strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH
 • Istraživanje raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova
 • Praćenje javnih poziva za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova
 • Kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim međunarodnim finansijerima i donatorima
 • Na osnovu zahtjeva i prijedloga nadležnih organa i institucija Brčko distrikta BiH priprema, izrađuje i kandiduje projektne prijedloge za međunarodna finansijska sredstva
 • Priprema nacrte ugovora i odluka o prijemu i eventualnom korištenju sredstava za finansiranje odobrenih projekata
 • Implementacija projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima
 • Implementacija projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazumima sa donatorima
 • Izrada projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH
 • Obuka službenika za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija
 • Obuka službenika za implementaciju projekata, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava
U Jedinici za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova su zaposleni stručnjaci za upravljanje projektima, koji su tokom svojih profesionalnih karijera pripremili i realizovali stotine međurodnih projekata, te imaju impresivno iskustvo u upravljanju projektima.
Zlatan Musić
Zlatan Musićšef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova Razvojno – garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Zlatan Musić, magistrirao je upravno pravo i upravljanje fondovima Evropske unije na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 2013 godine, nagrađen Srebrnom poveljom UNSA. Dodiplomski studij je završio na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu i time stekao zvanje Diplomirani upravni organizator, te je za to nagrađen Srebrnom značkom UNSA. Za 20 godina profesionalnog iskustva je obavljao značajne uloge na međunarodnim projektima u vladinim i nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja lokalnim razvojem u preko 100 jedinica lokalne samouprave u BIH, upravljanjem projektnim ciklusima, reforme javne uprave, monitoringom i evalucijom, strateškom planiranju, prevencije korupcije, rodnom ravnopravnošću i drugim oblastima.

Specijaliziran je za upravljanje razvojem lokalnih zajednica te pripremu, monitoring i evaluaciju projekata finansiranih od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije, Ujedinjenih nacija, Američke agencije za međunarodni razvoj i drugih međunarodnih organizacija, a odlično iskustvo ima u pružanju konsultantskih usluga za multilateralne organizacije i projekte, od čega se posebno izdvaja iskustvo angažovanja kao stručnjak za evaluaciju projektnih prijedloga za bileteralne i multilateralne programe Evropske unije kao što su INTERREG, ADRION, Prekogranična saradnja BIH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, te države Jadransko-Jonskog područja i druge – gdje je izvršio evaluaciju/ocjenu preko 650 projektnih prijedloga za EU, ukupne vrijednosti preko 320 miliona EUR. Sa druge strane, pripremio je 12 projektnih prijedloga koji su odabrani za finansiranje od strane fondova Evropske Unije.

Pored toga, posjeduje 62 ekspertska profesionalna (konsultantskih) angažmana na poslovima integrisanog lokalnog razvoja, upravljanju programima i projektima EU, reformi javne uprave, prevenciji korupcije i integritetu/usklađivanju procedura u saradnji sa Transparency International-om, upravljanju javnih nabavki po EU metodologiji (PRAG), implementacije kapitalnih investicija, upravljanje javnim finansijama, strateškom planiranju, uvođenju transparentnih procesa pritužbi građana, upravljanja ljudskim resursima - uključujući sistematiziranje radnih mjesta u općinskim organima uprave, lobiranju učešća općinskih načelnika u zakonodavnim reformama i slično. Nadalje, obavio je 14 srednjoročnih i finalnih evaluacija projekata i strategija a svoj najveći broj angažmana je imao kao ekspert Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP), Organizaciju za međunarodnu saradnju i razvoj (OECD), ured Svjetske banke u BIH (World Bank), Tranparency International, Regionalnu školu za javnu upravu (ReSPA),  USAID, Razvojne agencije, Evropsku Uniju (EU), i druge.

Vještine prezentiranja materije je stekao na preko 100 stručnih obuka sa međunarodnim ekspertima a stečeno znanje je kao prezentator ili trener prenio na preko pet stotina učesnika treninga i prezentacija na veliki broj tema. Pored toga, predavač je na magistarskom studiju Fakulteta za upravu UNSA u oblasti Razvoja projektnih prijedloga po EU metodologiji. Tečno govori engleski jezik sa praktičnim iskustvom u pisanju radova za međunarodne organizacije i projekte od općeg značaja sa više od 15 godine, posebno o pitanjima upravljanja razvojem, lokalnog integriteta, moderiranju i facilitaciji, upravljanju ljudskim resursima i upravljanje projektima po EU metodologiji.

Objavio je i nekoliko stručnih radova na teme poput Reinžinjeringa procesa i upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, Učešća mladih u tradicionalnim političkim organizacijama, u izdanjima Univerziteta u Sarajevu, te je bio i jednogodišnji stipendista Fonda otvoreno društvo i Inicijative za reformu lokalne uprave i državne službe u Budimpešti. Pored toga, certifikovani je trener na teme upravljanja projektima, upravljanja pomoću rezultata, evaluaciji projekata i programa, te ima preko 20 pismenih referenci za svoje profesionalno iskustvo te ima odlično poznavanje organizacijskih, pravnih, ekonomskih, socijalnih i okolišnih prilika i izazova šire regije.
Damir Đokić
Damir Đokićšef Podjedinice za kreditne projekte, Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH

Damir Đokić, diplomirao 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na studijskom programu Računovodstvo i finansije, i stekao akademsko zvanje diplomirani ekonomista.

Specijalizovan za knjigovodstvene poslove, vođenje kompletnog finansijskog poslovanja pravnih subjekata, poslovnu ekonomiju i komunikaciju, stekao zvanje Certifikovanog knjigovođe 2018. godine ispred Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRIF-FBIH).

Dosadašnje zaposlenje na poslovima u struci, radio 6 godina na knjigovodstvenim poslovima: knjiženje i kontrola knjiženja u glavnoj knjizi, knjiženje i kontrola ulaznih faktura, knjiženje i kontrola izlaznih faktura, izrada i kontrola obračuna plata i doprinosa na plate, obačun PDV-a, priprema dokumentacije za kreditna sredstva banaka, tendere, garancije, usaglašavanje finansijskog stanja sa kupcima i dobavljačima, rad na kompenzacijama i izvodima otvorenih stavki, davanje savjeta u toku poslovanja, zastupanje poslovnih subjekata tokom inspekcijskih kontrola, vršenje poslova interne kontrole. Posjedujem iskustvo u vodjenju raznih projekata, uključujući izrade biznis planova za kreditna sredstva.

Vještine se ogledaju u istraživanja i analaziranju tržišta mladih a u svrhu unapređenja vještina potrebnih za povećanje zapošljavanja, analiziranja trenutne situacije na tržištu rada, izrazita posvećenost poslu, sklonost timskom radu, upravljačke i organizacijske sposobnosti, kreativnost, motivacija, kontrola, facilitacija.

Ivana Pirić
Ivana Pirićšefica Podjedinice za donatorske projekte, Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH

Ivana Pirić rođena je u Tuzli 1984. godine gdje je 2006. godine  završila studij Žurnalistike na Filozofskom fakultetu.  Do sada je radila kao publicist i novinar u Tuzli i Brčko distriktu BiH, te kao dopisnik za bosanskohercegovačke medije..

Iskustvo - Radila je kao urednica informativno-političkog programa Radija Brčko, gdje je stekla bogato iskustvo pri izvještavanju za javnost, ali i upravljanja ljudskim resursima. Iza sebe ima na stotine novinarskih članaka i izvješća, od kojih je većina nastala kao produkt istraživanja na domaćem terenu.  Od 2014. godine portparol je  Regionalnih kazališnih / pozorišnih susreta BiH u Brčko distriktu BiH, a koji važe za najznačajniju manifestaciju kulture Brčko distrikta BiH , a zahvaljujući kojim je Brčko između ostalog, više od četrdeset godina prepoznatljivo diljem zemlje, susjedstva i regije.

Posjeduje iskustvo u upravljanju donatorskim sredstvima stečeno kroz suradnju s nekoliko međunarodnih organizacija.

Vještine – spremnost na timski rad, kreativna, spremna za istraživačke izazove. Upravljanje grupom pri organizacijskom obavljanju posla stekla radeći kao rukovoditelj, a na temelju iskustva, izvještavanja o prilikama kako u vladinom tako i u nevladinom sektoru.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Društvene mreže

Income Tax Planning

  View Service